ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [อ่าน 7 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [อ่าน 13 คน] เมื่อ 17 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปะกาฮะรัง [อ่าน 21 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษ๊ที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [อ่าน 20 คน] เมื่อ 11 ก.พ. 2564
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2563 [อ่าน 158 คน] เมื่อ 04 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [อ่าน 26 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [อ่าน 35 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 28 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัรบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 64 คน] เมื่อ 06 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 31 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
ปรกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 20 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [อ่าน 36 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [อ่าน 48 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 30 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 50 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 46 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 73 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2562
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการ อบต.ปะกาฮะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3