ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
 
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 28 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัรบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 22 คน] เมื่อ 06 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 18 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
ปรกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 12 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [อ่าน 28 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [อ่าน 33 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 19 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 34 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 27 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 62 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2562
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการ อบต.ปะกาฮะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 45 คน] เมื่อ 27 ก.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา [อ่าน 60 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) [อ่าน 119 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
กิจกรรมเข้ารับการตรวจโบนัส ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
ทดสอบ [อ่าน 35 คน] เมื่อ 09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3