กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 00 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2