ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
 
ITA/OIT 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
ITA/OIT 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2562
ITA/OIT 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3